Podmínky záruky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Za předpokladu online registrace během 3 měsíců ode dne zakoupení a v souladu se zde uvedenými podmínkami Vám společnost Electrolux, s.r.o., IČ 18631975, sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021, Divize Domácí spotřebiče CZ (dále jen „Electrolux“) nabízí záruku prodloužené životnosti akumulátorů (dále jen komerční záruka) v době trvání 24 měsíců ode dne zakoupení a zaručuje se, že závady kryté touto zárukou bezplatně odstraní. Rozhodnutí o způsobu odstranění závady je plně na rozhodnutí společnosti Electrolux.

2. Nabídka této komerční záruky se vztahuje výhradně na modely:
ZB5024G (PNC 903152349), ZB5022 (PNC 903152333), ZB5020 (PNC 903152332), ZB3230P (PNC 900272405), ZB3214G (PNC 900940822), ZB3213 (PNC 900940820) , ZB3212 (PNC 900940819), ZB3211 (PNC 900940818), ZB3106 (PNC 900273763), ZB3105 (PNC 900273762), ZB3103 (PNC 900273760), které byly zakoupeny v období od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2017 výhradně na území České republiky a u českých prodejců.

3. Podmínkou platnosti této komerční záruky je vyplnění a odeslání registračního formuláře online na internetové stránce www.electrolux.cz/zaruka-na-baterii do 3 měsíců ode dne zakoupení. Před provedením online registrace je nutné mít k dispozici následující údaje:

Údaje uvedené na štítku na zadní straně vysavače: - výrobní číslo výrobku (PNC)
- sériové číslo výrobku (S.Nr.)

Údaje uvedené na dokladu o koupi:
- datum koupě
- prodejce
- číslo prodejního dokladu

4. Zaregistrováním výrobku prostřednictvím výše uvedeného online formuláře vyslovujete souhlas s těmito záručními podmínkami a se zařazením všech Vámi poskytnutých osobních údajů do databáze naší společnosti jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o jiných pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Svůj souhlas máte právo bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla naší společnosti odvolat. Pokud zjistíte chybu v evidovaných údajích, nebo dojde k jejich změně, sdělte nám to a my údaje bezodkladně opravíme. V případě pochybností o dodržování Vašich práv na ochranu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit, popřípadě se s podnětem můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

5. Nedílnou součástí k uplatnění nároků v rámci záruky na prodlouženou životnost akumulátorů je certifikát, který Vám byl zaslán na základě registrace produktu na internetové stránce www.electrolux.cz/zaruka-na-baterii.

6. Pokud kdykoliv během této komerční záruční lhůty dojde k odstranění či výměně jakýchkoliv částí výrobku osobou bez příslušného oprávnění od společnosti Electrolux, k výměně za součásti, které nebyly schváleny společností Electrolux, nebo k demontáži, opravě či úpravě výrobku osobou či osobami bez příslušného oprávnění od společnosti Electrolux, pozbývá tato komerční záruka platnosti.

7. Tato komerční záruka se nevztahuje na: - Jakékoliv vady způsobené nesprávnou montáží či instalací, vyjma případů, kdy montáž či instalaci provedla osoba s příslušným oprávněním společnosti Electrolux.
- Jakékoliv vady způsobené používáním v rozporu s návodem k použití; zejména pak použitím špatného napájecího napětí, nesprávným používáním, škodami z nedbalosti, nehodami, neoprávněnými opravami, změnami či úpravami, vyšší mocí a jakýmikoliv jinými příčinami, na které nemá společnost Electrolux žádný vliv.
- Jakékoliv závady způsobené použitím mimo domácnost.
- Běžné opotřebení. - Jakékoliv závady způsobené použitím nestandardních součástí, náhradních dílů a příslušenství, které nebylo schváleno společností Electrolux (jako např. filtry, kartáče, řemeny, apod.).

8. V rámci této komerční záruky nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu celého spotřebiče.

9. V případě uznání záručního nároku v rámci této komerční záruky bude akumulátor vysavače dle uvážení servisního technika opraven nebo vyměněn za nový.

10. V rámci této komerční záruky na životnost akumulátoru vysavače společnost Electrolux odstraní všechny závady akumulátoru, které byly prokazatelně zapříčiněné vadou materiálu a/nebo jeho zpracováním.

11. Záruční oprava nebo výměna akumulátoru vysavače v rámci této speciální prodloužené životnosti akumulátoru (po uplynutí standardně udávané životnosti akumulátoru v trvání 12 měsíců) nezpůsobuje zahájení plynutí nové speciální prodloužené životnosti akumulátoru. Takováto oprava také nezakládá právo na výměnu spotřebiče z důvodu opakování stejné závady.

12. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplývá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.

13. Společnost Electrolux ponese náklady za opravy provedené pouze servisními techniky s oprávněním od společnosti Electrolux.

14. Veškeré výrobky či jejich vadné součásti, které byly vyměněny v rámci této záruky, se stávají vlastnictvím společnosti Electrolux.

15. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky upravit či změnit bez předchozího upozornění.

16. Zákonná odpovědnost prodejce za vady spotřebiče vyplývající z běžné kupní smlouvy s koncovým zákazníkem zůstává touto naší nabídkou nedotčena.

17. Při uplatnění této záruky je nutno předložit – platný nákupní doklad a doklad o registraci (certifikát, který Vám bude zaslán po vyplnění registračního formuláře).

18. Tato záruka neupravuje či neomezuje práva, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

19. Záruka se uplatňuje vždy výhradně v autorizovaném servisním středisku.

Upozornění:
Garantovaná životnost akumulátorů je 12 měsíců. Její délka je však ovlivňována několika faktory. Pro správnou funkci akumulátoru vždy dodržujte prosím následující pravidla.

Podmínky pro udržení co nejdelší životnosti akumulátoru a zabránění vzniku závady z důvodu totálního vybití:

Vždy ihned po vysávání umístěte vysavač do nabíjecí stanice, aby se akumulátor mohl dobít

Nabíjecí zdroj nikdy nevytahujte ze zásuvky – nechte vysavač permanentně nabíjet

Zdroj, do kterého je při nabíjení vysavač zapojen, je opatřen elektronikou pro optimalizaci nabíjení a spotřeby energie v závislosti na nabití baterie. Proto ani při permanentním nabíjení nedochází ke zbytečné spotřebě energie.

Naopak ponecháte-li delší dobu vysavač bez nabíjení, může být akumulátor nevratně poškozen. Bez připojení na zdroj si totiž vysavač nemůže regulovat udržování stavu baterie. Na takovéto poškození se pak výše uvedená komerční záruka nevztahuje.

Dodržováním uvedených pokynů prodloužíte životnost akumulátoru ve Vašem vysavači.

KONTAKTY SPOLEČNOSTI ELECTROLUX, s.r.o.

Bezplatná informační linka: 800 302 111
Zákaznické centrum: +420 261 302 261
Kontaktní adresa: ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4